section 211-1

section 211-2

Yoshida Kenko, Tsure-Zure Gusa